DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară,în data de 27 martie 2020, ora 10,00

Social

Primarul municipiului Bistriţa, având în vedere: prevederile art.133 alin.1, art.134 alin.1, lit.”a”, alin.3 lit ”a”, alin.5, art.155 alin.1 lit.”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ; în temeiul art.196 alin.1 lit.”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE :

ART.1. – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 27 martie 2020, ora 10,00. Şedinţa va avea loc în sala de spectacole a Palatului Culturii Bistriţa, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa la prezenta Dispoziție.
ART.2. – (1) Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Primăriei municipiului Bistrița, www.primariabistrita.ro , Secțiunea Consiliul local materiale ședință.
(2) Membrii Consiliului local al municipiului Bistrița sunt invitați să
formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri pe e-mail, anterior şedinţei.
ART.3. – Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass media locală și pe site-ul instituției, www.primariabistrita.ro .

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 27.03.2020

 1. Proiect de hotărâre modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.219/23.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Bistrița și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.127/09.08.2018 privind aprobarea proiectului Amenajarea zonei centrale, inclusiv teren de sport, în localitatea componentă Slătinița, municipiul Bistrița și a cheltuielilor legate de proiect
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor care vor beneficia de cofinanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2020, în baza Legii nr.350/2005
 4. Proiect de hotărâre privind aplicarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ”
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.180/31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului” şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinţe individuale în regim de înălţime maxim P+2E, în municipiul Bistriţa str. Vânătorului şi str. Apusului”
 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adiţional a contractelor de închiriere, încheiate între Direcţia de Administrare a Pieţelor din municipiul Bistriţa şi agenţii economici care au închiriat mese, pentru comercializarea de produse în Piaţa Independenţei Nord şi Piaţa Decebal
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării şi modificării tarifelor pentru activităţile de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice şi activităţile de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, prevăzute în Contractul nr.1/L/27.01.2016 încheiat de Municipiul Bistriţa cu Societatea SUPERCOM S.A.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a spațiului cu destinație de locuință, situat în municipiul Bistriţa, Intrarea Turturelelor nr.2, bl.2, scara B, apartamentul 41, către actualul chiriaş, numita Andrei Maria
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bistriţa a imobilului-teren situat în localitatea componentă Sărata și stabilirea situației juridice a obiectivului de investiții ”Capelă mortuară” edificat pe acesta de către Municipiul Bistrița
 11. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Bistriţa a unor imobile, teren și construcții, situate în municipiul Bistriţa, strada 1 Decembrie nr.27-29 și localitatea componentă Viișoara,
 12. necesare realizării unor obiective de investiții de uz și interes public local Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al municipiului Bistriţa pentru realizarea lucrărilor de extindere şi mansardare a construcţiei proprietatea numiţilor Briciu Adrian-Andrei și Briciu Anamaria, situată în municipiul Bistriţa, strada Tărpiului nr.11, pe terenul înscris în CF Bistriţa nr.79997, coproprietar Statul Român
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Bistriţa în domeniul public al Județului Bistrița-Năsăud, a două imobile-teren situate în municipiul Bistrița, localitatea componentă Unirea, strada Aerodromului, pentru realizarea obiectivului de interes public ”Construire terenuri de sport și amenajări adiacente” și sistematizare amplasament
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de calcul al chiriei și a cuantumului acesteia pentru locuințele situate în municipiul Bistrița, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Bistrița
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a spaţiului situat în municipiul Bistriţa, Piața Mică nr.16, în suprafaţă de 112,69 mp, în favoarea Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice Bistriţa-Năsăud, cu destinaţia de „Spațiu pentru activități de socializare a persoanelor vârstnice”
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unor terenuri proprietate publică a municipiului Bistrița, în vederea amplasării de construcții provizorii – chioşcuri
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2020 cuprinzând persoanele îndreptățite să beneficieze de o locuință socială
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2020, cuprinzând chiriaşii evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, în baza legilor proprietăţii, îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţă socială
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului, proprietate publică a municipiului Bistriţa, situat în municipiului Bistriţa, localitatea componentă Unirea, str. Aerodromului nr.33, în vederea întreținerii și exploatării
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a imobilului proprietate publică a municipiului Bistrița, situat în str. Alexandru Odobescu nr.17, în favoarea Palatului Copiilor Bistrița, unitate de învățământ de stat
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Bistrița în domeniul privat al municipiului Bistrița a imobilului cu destinația de spațiu pentru prestări servicii, situat în Bistrița, Intrarea Clopoțeilor, în vederea vânzării prin licitație publică
 22. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistriţa, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020 “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe–Bistriţa 7”-Lot 1
 23. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistriţa, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020 “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 16” – Lot 3
 24. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistriţa,pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 6”
 25. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistriţa,pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020 “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 13”
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea datei de începere a păşunatului animalelor şi durata sezonului de păşunat pe pajiştile permanente proprietatea municipiului Bistriţa, pe anul 2020
 27. Proiect de hotărâre privind încetarea prin acordul părţilor acontractului de asociere nr.89/25.10.2017 încheiat între Municipiul Bistriţa cu Judeţul Bistriţa- Năsăud şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa pentru realizarea obiectivului de investiţii „Centrul Judeţean de Radioterapie – Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa”
 28. Informarea Direcţiei Patrimoniu privind rezultatul negocierilor clauzelor cuprinse în contractele de concesiune și de asociere în participațiune încheiate de municipiul Bistrița cu persoane fizice și juridice, cuprinse în Procesul-verbal al Comisiei de renegociere a clauzelor cuprinse în contractele de concesiune și de asociere în participațiune încheiate de Municipiul Bistrița cu persoane fizice și juridice, întocmit conform prevederilor Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.32/21.02.2019
 29. Adresa nr.208/04.02.2020 a Camerei de Conturi Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.8248/05.02.2020
 30. Diverse

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns