Sedinta CL

Social

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară,în data de 30 ianuarie 2020, ora 14,00

Primarul municipiului Bistriţa,având în vedere: prevederile art.133 alin.1, art.134 alin.1, lit.”a”, alin.3 lit ”a”, alin.5, art.155 alin.1 lit.”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ;
în temeiul art.196 alin.1 lit.”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE :

ART.1. – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 30 ianuarie 2020, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa la prezenta
Dispoziție.
ART.2. – (1) Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Primăriei municipiului Bistrița, www.primariabistrița.ro , Secțiunea Consiliul local – materiale ședință.
(2) Membrii Consiliului local al municipiului Bistrița sunt invitați să
formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
ART.3. – Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass media locală și
pe site-ul instituției, www.primariabistrița.ro .

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.01.2020

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Morar Olivia Diana
 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Drulea Dorin Valentin
 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Consiliului local al municipiului Bistriţa
 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Bistriţa
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior, precum şi a preţurilor de valorificare directă a materialelor lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a municipiului Bistriţa pentru anul 2020
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între Municipiul Bistriţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, pentru imobilul situat în Intrarea Castanului nr.2, sc.A, ap.3 şi sc.D, ap.44 – parter, cu destinaţia de „Activităţi social culturale – Grădiniţă de copii”
 7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la proprietatea Municipiului Bistriţa a imobilului, teren și construcții, situat în municipiul Bistriţa, strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr.15 având destinația de sediu administrativ
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al municipiului Bistriţa, a unor terenuri situate în municipiul Bistrița, str.Calea Moldovei
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare a spațiului cu destinație de locuință, situat în municipiul Bistriţa, Aleea Tihuța nr.9, bl.9, sc.C, ap.43, către actualul chiriaş, numita Suciu Simona Adriana
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare a spațiului cu destinație de locuință, situat în municipiul Bistriţa, Intrarea Turturelelor nr.2, bl.2, sc.B, ap.41, către actualul chiriaş, numita Andrei Maria
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea ghidurilor solicitanţilor de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2020, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr.350/2005
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud din România şi oraşul Zhangjiajie, Provincia Hunan din Republica Populară Chineză
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr.7/28.01.2019 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa şi serviciile publice de interes local
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării documentației tehnico- economice pentru proiectul „Stații de încărcare a acumulatorilor pentru autovehiculele electrice și electrice hibrid plug-in, în municipiul Bistrița”
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.1/31.01.2018 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Centru Intermodal de Transport Public” din municipiul Bistrița str.Tărpiului-Industriei şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente, finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.70/12.05.2016 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice CA Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanțării prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte POR/2016/5/5.1/1, cu modificările şi completările ulterioare
 18. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a
  mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistriţa, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 7” Lot II
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.81/2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea ajutorului de urgenţă familiilor şi persoanelor aflate în situaţii deosebite, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
  ulterioare
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne necesare asigurării contribuției la proiectele finanțate prin fonduri structurale ale Uniunii Europene din perioada de programare 2014 – 2020 în valoare de 9.476.463 lei
 21. Plângerea prealabilă nr.IID24065/08.01.2020 a Instituţiei Prefectului Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.1387/10.01.2020 cu privire la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.195/28.11.2019 şi Informarea nr.4179/20.01.2020 a Direcţiei Patrimoniu şi a Direcţiei Administraţie
  Publică, Juridic
 22. Cererea doamnei Baciu Adriana din municipiul Bistriţa înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.100907/20.12.2019 şi Informarea nr.100907/08.01.2020 a Arhitectului Şef şi a Direcţiei Administraţie Publică, Juridic
 23. Diverse

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns